• CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

  Wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

 • CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU

  Suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.

 • CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY PRZEZ KONSUMENTA

  Suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia kredytobiorcy oraz wszelkie koszty, które zobowiązany będzie ponieść kredytobiorca w związku z umową o kredyt.

 • FORMULARZ INFORMACYJNY

  Prospekt zawierający podsumowanie wszystkich ważnych informacji dotyczących wnioskowanego kredytu, zawiera m.in. informacje o rodzaju kredytu, całkowitej kwocie kredytu, czasie obowiązywania umowy, zasadach i terminie spłaty kredytu oraz całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta.

 • UBEZPIECZENIE

  Ochrona kredytobiorcy i jego rodziny, dzięki której zobowiązania kredytowe zostaną w całości lub w części uregulowane w sytuacjach takich jak np.: utrata pracy, niezdolność do pracy, trwałe inwalidztwo czy śmierć.

 • OKRES KREDYTOWANIA

  Jest to określony w umowie kredytowej okres, rozpoczynający się w chwili uruchomienia kredytu przez bank, a kończy się w dniu spłaty ostatniej raty kredytu. Długość okresu kredytowania zależy od rodzaju pożyczki.

 • PROMESA KREDYTOWA

  Potwierdzenie udzielenia kredytu na określonych warunkach, po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych wymogów formalnych. Promesa zawiera skróconą wersję warunków umowy kredytowej.

 • PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU

  Pobierana jednorazowo w momencie udzielenia kredytu/zawarcia umowy kredytowej. Prowizja nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadku odstąpienia przez kredytobiorcę od umowy w zakresie kredytu.

 • RACHUNEK ROR

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na którym mogą być gromadzone środki otrzymywane z tytułu wynagrodzenia lub innych dochodów. Przeznaczony dla osób fizycznych, podlegający oprocentowaniu.

 • RRSO

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, oprocentowanie rzeczywiste, (inaczej) całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako stopa procentowa całkowitego kosztu kredytu w stosunku rocznym.

 • STOPA OPROCENTOWANIA KREDYTU

  Oprocentowanie nominalne wyrażone jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane do całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Oprocentowanie jest jedynie elementem RRSO.

 • WIBOR

  Warsaw Interbank Offered Rate – stawka oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. Jest to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Innymi słowy – jest to cena pieniądza na rynku polskim, określająca średni koszt pieniądza w danym dniu na dany okres.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy

i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Projekt i realizacja: www.aude.pl